Cách viết chữ Hiragana

Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là ghép chữ thành từ để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ không phải như học vẹt, học trước quên sau.

Bước 1: Tập nhớ

Trước tiên , bạn phải đọc toàn bộ bảng chữ bên dưới. Sau đó ghi nhớ những mẫu tự vào đầu. Đây là bảng Hiragana.

Đọc bảng chữ cái Hiragana (nếu không đọc đựoc, vui lòng tải flash player tại tại đây):

あ a い i   u  え  e   o
 ka  ki  ku  ke こ ko
さ sa  shi す su  se  so
 ta ち chi つ tsu て te   to
 na  ni  nu ね ne の no
 ha ひ hi  fu  he  ho
ま ma  mi  mu め me  mo
 ya ゆ yu  yo
ら ra り ri  ru  re  ro
わ wa  o
ん n
が ga ぎ gi  gu げ ge  go
 za  ji ず zu ぜ ze  zo
 da  ぢ ji づ zu  de  do
 ba び bi  bu  be ぼ bo
 pa ぴ pi  pu  pe  po
きゃ kya ゅ kyu きょ kyo
しゃ sha しゅ shu しょ sho
ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
にゃ nya  nyu にょ nyo
ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
み mya  myu み myo
りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
じゃ ja じゅ ju じょ  jo
びゃ bya びゅ byu びょ byo
ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Bước 2: Cách viết chữ Hiragana

Đi tới bình luận