Cách viết chữ Katakana

Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “ ―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được.

Khi học chữ , các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết. Nào cùng bắt đầu học Katakana nhé.

Bước 1: Tập nhớ 

Trước tiên , bạn phải đọc toàn bộ bảng chữ bên dưới. Sau đó ghi nhớ những mẫu tự vào đầu. Đây là bảng Katakana.

Đọc bảng chữ cái Katakana (nếu không đọc đựoc, vui lòng tải flash player tại tại đây):

 a イ i  u エ e  o
 ka キ ki ク ku ケ e  ko
サ sa シ shi  su  se ソ so
タ ta  chi ツ tsu テ te  to
ナ na  ni  nu  ne ノ no
 ha  hi フ fu ヘ he  ho
マ ma  mi  mu  me  mo
ヤ ya ユ yu  yo
ラ ra リ ri ル ru  re ロ ro
 wa  o
 n
 ga ギ gi  gu ゲ ge  ge
 za  ji  zu  ze  zo
 da ヂ ij  zu デ de  do
 ba  bi  bu  be ボ bo
 pa  ピ pi  pu ペ pe ポ po
キャ kya キュ kyu キョ kyo
シャ sha シュ shu ショ sho
チャ cha チュ chu チョ cho
ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ヒャ  hya ヒュ hyu ヒョ hyo
ミャ  mya ミュ  myu ミョ  myo
リャ  rya リュ ryu リョ ryo
ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ビャ bya ビュ byu ビョ byo
ピャ pya  pyu ピョ pyo

Bước 2: Cách viết chữ Katakana

Đi tới bình luận