Game nhận dạng chữ cái tiếng Nhật

Game nhận dạng chữ cái tiếng Nhật

Game nhận dạng chữ cái tiếng Nhật cơ bản cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Game được chia sẻ miễn phí bởi trung tâm tiếng Nhật SUNCO

     2